תשרב ךוניח
 דומיל תועוצקמ יפל רודס םירתא גולטק
תיבה ףדל הרזח                                                         :תועוצקמ 
תילגנא . (היגולויב . היגולוקא . הימונורטסא . יללכ) םיעדמ . הקיטמתמ
  םלועה תויוברת . תונמוא . תורפסו ןושל . היפרגואיג . הירוטסיה . תוחרזא
םיסקדניאו יללכ ךוניח . םיטקייורפ . האוש. םיידוחיי םיאשונ . תודהי
םידלי
(16) הקיטמתמ
    ח"טמ - הקיטמתמ
 םיסקודרפו תודיח ,הקיטמתמ יעושעשל ןועבר - ספא-ףלא
סואכה תירואית תונויער לש תומגדהו םירבסה - תינונס לש סואכה ןואיזומ
תשרב הקיטמתמ ירמוחל שופיח עונמו ףסוא - MathSearch
תודוס" חונעפ ,םיפרג יקחשמ ,ןלוכמ תינועבצה הקיטמתמה :רתאה ןמ - MegaMath
...ףוסניא ןולמ ,םילימ תולכואש תונוכמ ,לכל תודילגו םימטירוגלא ,"םירשקה
 שמתשהל םידימלת עינהל רומאש תרושקת טקייורפ :רתאה ןמ - MathMagic!
.תרושקת ירושיכו תויעב ןורתפ לש תויגטרטסא רפשלו בשחמ תויגולונכטב
,ג תותכ - ,ישוק תומר עבראב  תופתתשמה תוצובקל רגתא תומישמ תחלוש MM
המע סנכהלו תורחא תוצובק םע הלועפ ףתשל הצובק לכ תדדועמ ,בי-י ,ט-ז ,ו-ד
  .המישמה ןורתפ םשל גולאידל
ןוכית - ידוסי
הקיטמתמ ירועש אוצמל ךל רוזעי הז רגאמ - Mathematics Lessons Database
הקיטמתמ :דומיל יאשונו תותיכ יפל ןיוממ רגאמה  .טנרטניאב שומיש םישועה
.הקיטסיטטסו סולוקלק ,תורבתסה ,הסדנה ,וגירט ,הרבגלא ,תיללכ 
םירומ
:הקיתמתמ יבהואו ירומל ןויד תוצובק ףסוא
alt.math, alt.math.recreational, alt.math.undergrad, lt.sci.math.combinatorics, alt.sci.math.probability, alt.sci.math.statistics, fj.education.math, k12.ed.math
k12.education.math, tw.k-12.junior.math, tw.k-12.primary.math
                                                             ^ףדה שארל
(25) יללכ :עדמ
אוצמל רשפא .ידוסיה ס"היבב היגולונכטו עדמ תארוהל תיעוצקמ הליהק - רטמ
.דועו הארוהל םירמוח ,תויומלתשה ,ןויד תוצובק ,םירקס ,םיחמומ תצע ןאכ
םירומו ןוכית
ח"טמ

ללחב לארשי
אוהו ללחב םינושארה םילארשיה םיטואנורטסאה לש םמלוע לא הצצה רשפאמ רתאה
תונומתב הוולמ ,םהילע תלטומה תיעדמה המישמל רשאב שפנ לכל הווש רבסה ללוכ
לארשי לש םייגולונכט םיחותיפ לע עדימ רתאה ללוכ ,ןכ ומכ .תושחמהבו
לש תרתוכה תלוג .םוחתב םיפסונ םירתאל םיבר םירושיק ןכו ללחל םירושקה
דמצל ,תולאש חולשל ןתינ וכרדש "ןוטסוי 2001 .ד.ת" רודמ וניה רתאה
.ונלש םיטואנורטסאה

םיטובור
תללוכ הביבסה .םתלועפ ןפואו םיטובורב תקסועה ,תבשקותמ הדימל תביבס
...דועו םירושיק ,םיטרסו תונומת תיירלג ,תולעפה ,ןועדימ

חטמב תיגולונכט הרשכהל הדיחיה
,םידומיל תוינכות לש םושייו חותיפב תקסוע תיגולונכט הרשכהל הדיחיה
רחבמב תיעוצקמ הרשכהלו יגולונכט ךוניחל םידעוימה הדימל ירמוחו םיסרוק
וחתופש םירמוחה לע עדימ אוצמל ןתינ רתאב .םייסדנה-םייגולונכט םיאשונ
.הדיחיה םע תרושקת יכרד ןכו
םירומו ןוכית

תושדח  ?ןעדיב המ  .ןיינעמו בטיה יושע ,ירבע םיעדמ רודמ - IOL לש ןעדיה
ןכו םורופ ,ללח ,?!ישילשה ףלאה ,ילארשיה ןקפסה רתא ,םירמאמ ,תונכדועמ
.תירבעב עדמ ירתאל םירושיק ףסוא
ןוכית - הביטח
  החיטבמ אלו המימת תוזח תחת - םילשוריב דליפמולב ש"ע עדמה ןואיזומ
רתתסמ "ריעצה ןעדמה" רודמב .םיעדמ ידמלמו ידמולל רתויב רישע רתא רתתסמ 
:ץימחהל רוסאש תויוליעפו עדימ לש בל הבוש ףסוא 
...לש םתדובעפו םהייח תודוא הפי ךורעו ףיקמ עדימ - םיאיצממו םינעדמ
.םימגד תיינבו םייוסינ לש תימצע תכירע - חטשב יאמצע
עונמ ,םיימ :שדח רבד לע (ןיינעמו) טרופמ רבסה שדוח לכ - דקומב גצומ
...חרופ רודכ ,ילמשח 
ןונכתו םילופכש ,ריווא ,למשח לע םיבוט םירמאמ 4 - ןואיזומה ימוסרפמ
.םיניינב 
!!רשע רתא   .רקח תויוליעפ עוציבב הכרדה - רקח תוליעפ
ןוכית - ידוסי
רחא אשונל תשדקומ תרבוח לכ ,היגולונכטו עדמל תע בתכ - 2000 טעמכ
,םייח ,םיצע ,םישובביש ,םיעוצעצ ,תוישעת ,םינבמ :תובר תויווזמ וב תלפטמו 
ןוזמ ,ללח ,השיח ,למשח 
ןוכית - ידוסי
שיגמה העירי בחר תע בתכ - היגולוקאלו עדמל ילארשיה ןיזגמה ,ואלילג
םיירלופופ םה השגהה ןפואו הפשה  .םייעדמ םיאשונ ןווגמב םירמאמו תושדח 
 .םיאשונ יפל םירמאמ גולטק םג שיו  .םינימאו םייתרוקיב תאז םע דחיו 
ןוכית - הביטח
יריכב לש םירמאמ רצוא .1991 דע עיפוהש קיתווה יעדמה תעה בתכ - עדמ
.עדמה יחטש בור תא םיסכמה םיירלופופה םיבתוכהו םינעדמה 
ןוכית - הביטח
הפשב עדמ תושדח ,ןוכמב םירקוח המ - (ןמציוו ןוכמ לש) יעדמה םסקה עסמ
...דועו עדמה קפואבש הלאש ינמיס - רחמ ,תויעדמ תונומת לש הירלג ,תיתודידי 
ןוכית - הביטח
לש םישרמ ףסוא - םיירלופופה עדמה ינותיע יבוטמ דחא - New Scientist
ומכ תקולחמ יאשונב םיטא'צו םיחמומ ינויד ןכו םירודמו םירמאמ ,תושדח 
.הנאוחירמה יקזנ וא הישעת לומ היגולוקא 
ןוכית - הביטח
תורש תיבמ ,הטעמה ןושלב ,תולעפתה ררועמ רתא - A Science Odyssey
ונעדיש המ לש האוושה - Then + Now  :(PBS) יאקירמאה ירוביצה רודישה 
תא שיגפמה קחשמ - That's My Theory .םויכ םיעדוי ונאש המ תמועל 1900-ב 
- On the Edge  .20-ה האמה ינפ תא ובציע רשא עדמ ישנא המכ םע הפוצה 
רצק ןמז ,םינעדמ םע ותוא םישיגפמו ןמזב ארוקה תא םיריזחמה סקימוק ירופיס 
People and  .תודיחו תויוליעפ - You Try It  .ושע םהש ךרדה תוצירפ רחאל 
Resources for  .םהיתוילגתו עדמ ישנא לש םהיתודלות - Discoveries
...ומשכ - Educators
ןוכית - הביטח
לע םייניע תריאמ הקיפרגב םיוולמ םיריהב םירבסה - How Stuff Works
הללוס ,ליט ,ררקמ ,ןועש ,תינוכמ לש עונמ  :ונימלועב רבד לכ דבוע ךיא
,טנרטניא ףד ,ילטיגיד ןועש ,םוילה ןולב ,ןגזמ ,ירלולס ןופלט ,תילמשח
.תודחא תואמגוד קר הלאו ,ףוגב לכואה ,תינוסיחה תכרעמה
.לכה תורמוא תונומתהו טעומ טסקטה ךא תילגנאב םנמא רתאה 
ןוכית - הביטח
תורשקתהו תוסנתה ,תונומת ,תובושתו תולאשב עדמ - The Why Files
ןוכית - ידוסי
החיטבמ הלחתה - The Science Explorer
תובישח תלעב תיעדמ השדח וא רופיס ןאכ גצומ םוי לכ - Science GoGo
עבקנ ךיא ?םיקדייח תגרוה הת סוכ ךיא :תיבה תויחל ףאו םירוהל ,םידליל
ןוחצינמ תושגרתה תעב שרפומ ןורטסוטסטה דציכ וא ?ונלש ימויה רוזחמה
?יביטרופס 
םירוהו םירומ םידליל
ישנא ידיב קזחותמ גולטק .תשרב עדמה יבאשמ בטימ לא ןולח - SciCentral
.ןכדעלו בוקעל םיכישממו תועוצקמ 120-ב םירתא 50,000 וניימ רשא עדמ 
םירומ רקיעבו ןוכית
 ובש רתא רצי Raman Pfaff ךנחמהו ןיערגה יאקיסיפ - ExploreScience
.עבטה יעדמו הקיסיפה לש םיגשומ תושיחממש תויביטקארטניא תויצלומיס
ינכת תא ליעפהלו "םיידי םישל" וישמתשמל תנתינש תורשפאב רתאה לש ונורתי
וא תיטיא ולש טנרטניאה תרושקתש ימל .םייביסאפ םיפוצ קר תויהל אלו רתאה
וליעפהלו רתאה לכ תא דירוהל ןתינ ,תשרה תומחג לע ךומסל הצור אל םתס
.רפסה תיבב תשרה וא קסידה ןמ
ןוכית - הביטח
םלועה יאלפ 7 לע - The Seven Wonders of the Ancient World
הירוטסיההו םוקימה תוהמה תודוא הריקסו תונומת :קיתעה
בי-ד תותיכ
:Nature ןיזגמה לש תושדחה רתא - Nature Science Update
תונומת ליכמו רורב ,יתיצמת ,ןכדועמ
ןוכית
.'ה-'ג תותיכל ןוזמ יאשונ דמלמ  (-: בחר לש רתאה) Kids Food CyberClub
,םימשרמ תפילחל רודמ ןכו ןוזמ לע תודבוע ,ךתחלצ תא גרד ,תואירבו ןוזמ
.דירוהל רשפאש רועיש יכרעמ ףסוא ןכו םירוה וא םירומ םע תויוליעפל רודמ 
הביטח - ידוסי
תויעדמ ודואספ אווש תונעט תפישח - (עדמב תואמר) QuackWatch
,הרוטקנופוקאהו הקיטקרפוריכה ומכ תומילש תורות לש ןיב ,(וירבחמ תעדל)
 אל תונקסמ םתס וא אלפ תופורת לע תונמדזמ "תויעדמ" תונעט ןיבו
לש הדימב עדמב קוסעל הצורש ימל בושח רתא  .םייריפמא םירקחממ תויואר
.עמשמ יתרת - הנילפיצסיד 
םירומ - ןוכית
,תונומת ,תויוליעפ ,תושדח ,ינועבצו קתרמ עדימ עפש - Discovery Online
 .הצפחה שפנלו םייניעל הגיגח ,אל המו םיילאוטריוו םילויט
 ןוכית - ידוסי
                                                 ^ףדה שארל
           (5) הימונורטסא  :עדמ 
,ןדריה קמע תללכממ הימונורטסא ידומילל רתויב רישע רתא - עדמ יחרפ
.הברה דועו תויוליעפ ,םידומיל תוינכות ,עדימ ללוכ
Bill Arnett תאמ ,שמשה תכרעמב ילאוטריוו בוביס - The Nine Planets
הריקס  .רורב ריבסמו בר םעטב ,המכחב יושע :הלועמ ימונורטסא רתא
ןכו יעדמה טביהה ןמ ,ויחריו בכוכ לכ ,ונלש שמשה תכרעמ לש הפיקמ
תוארל ,תורחא שמש תוכרעמ :ומכ םיאשונ ,ףסונב .יגולותימהו ירוטסיהה
,םיחנומ ןולימ ,ללחה רקחב רוזעל לוכי התא דציכ ,ללחל תועסמ ,וניניע ומב
תומש םינתונ ךיא ,םייוליג לש היגולונורכ ,(...ריהב ,לודג) יכה ימ
ןמז תפיט קר יל ןת ...טנרטניאב םיבכוכ תונומתל סקדניא ,םיימונורטסא
ןוכית - הביטח
ילארשי ללח יובואק
הימונורטסא יאשונב תירבעבו ינכדעו בוט עדימ איבמה ישיא רתא
(4) היגולוקא :עדמ
EnvironLink - The online environmental community
               שופיח עונמו גולטק - Environmental Organization WebDirectory
!היגולוקאה לש Yahoo ןיעמ ,הביבסה יאשונ לכב דואמ ףיקמ
Acid Rain
 .יצמוחה םשגה תא רוציל םילולע ריוואבש תוחלה םע דחי הישעתה ילעפמ ןשע
לש תויצמוחה תמר תודוא רקחמב םלועה לכמ תותיכ ףתשמ ימואלניב טקייורפ
תויצמוחה לע ןשע יטלופ היישעת ילעפמל הבריקה לש העפשהה תדימו םשגה
הביטח - ידוסי
תונומתב ,עדימב םיסונייקואהו םימיה רומיש - Year of the Ocean
תויוליעפבו
(5) היגולויב :עדמ
Bugscope
פוקסורקימל השיג רפס יתבל רשפאמה World Wide Laboratory לש טקייורפ והז
ןונכת אלא תונומתב הייפצב קר רבודמ אל  .טנרטניאה תועצמאב םינורטקלא
קלח תולטונש תותיכב םידימלת  .םידימלתה ידיב קוחרמ תישממ הלעפהו םייוסינ
.תותיכבש םיבשחמב םינפדפדה תועצמאב פוקסורקימה תא ליעפהל םילוכי טקייורפב
רתאה יליעפמ םע תוליעפה תא םאתלו םשרהל ןבומכ ךירצ
ןוכית - הביטח
רתא .(?םדא ינבו) םייח ילעב לופכש - טוביש תודוא לכ - Conceiving a Clone
אלש המ םגו אשונה לע תעדל תיצרש המ לכ ליכמ ,םידימלת ידיב יושע הלועמ
 טקייורפ תרגסמב םידימלת ידיב םינבנש םירתא לש המגוד דוע וז  .לואשל תעדי
.הלועמה Think Quest
ןוכית - הביטח
  ,האופר :הקיטנגל רקיעב שדקומה למע לש היגולויבה רתא - 2001 ויב  למע
תניפ םגו הרומל םילכ ,תורוקמל הינפה ,תושדח ,ינוידב עדמו תורפס ,הקיתאויב
.דימלתה
   םייניע תוביהרמ תונומת ,יכה יכהו ,ןיווגניפה לע לכה - The Penguin Page
תושדחו ,םיניווגניפ לע תודגא ץופינ ,תוגהנתה ,תוחתפתה ,םיגוס לע םג ךא
(-:תוררררק)
הביטח - ידוסי
שרודו יזכרמ ןויער םיגדמ רועיש לכ - וגאיד ןס תטיסרבינואמ היגולויב ירועיש
"הרומל ךירדמ"ה .םינותנ שרפלו ףוסאל ,תולאש לע תונעל ,תוזחל םידימלתמ
שיש "םישרשומ םיגשומ"ל סחיב הרומל הכרדה עיצמו תולאשל תובושת קפסמ
 ןיב ."תיגשומ תוחתפתה" דודיעל תויגטרטסיאו ,תוצופנ תויועט ,םידימלתל
 תונבל ,תירוזחמה הלבטהו םימוטא תודוסי ,םיימה תונוכת  :םיאשונה
...דועו הזוטימ ,םיאת ,הזומסוא ,םימוטאמ תולוקלומ
ןוכית - הביטח
                                               ^ףדה שארל
תילגנא
Dave's ESL Cafe, Where English is Fun
?רתאב המו ,רתויב םיבבלמה תילגנאה ירתאמ דחא
ESL Cafe News
 Address Book | Announcements
Bookstore | Chat Central | Discussion Forums
FAQs | Help Center | Hint-of-the-Day | Idea Cookbook | Idioms
 Job Center | Mailing List | Message Exchange | Phrasal Verbs | Photo Gallery
  Quizzes | Quotes | Search the Web | Slang | Student Email | Teacher Email | 
Today in History | Web Guide Links
  ןוכית - ידוסי
ח"טמ - !M@il-Me
ירבוד םידימלת םע 'ח דע 'ו תותיכ ידימלת םיבתכתמ וכלהמבש תרושקת טקיורפ
ןתינ םתוא םינוש םיאשונ ביבס איה תובתכתהה .םלועב תונוש תוצראמ תילגנא
.רתאב תוארל
הביטח - ידוסי
Stories to Grow By
 ליגהו האירקה ןמז לש טוריפ שי  .םלועה לכמ םירצק םע ירופיס לש ףסוא 
  רופיסה תא רייצל םילוכי םידלי ,ןוידל הלאש שי רופיס לכ ףוסב ,םיאתמה 
דועו רופיסה לע םהיתובשחמ תא קולחלו בותכל ,רתאב םהירויצ םסרפלו 
תיללכ םידומיל תינכותו רועיש יכרעמ עיצמ רתאה .תויביטקארטניא תויוליעפ 
 וידוא תוטלק רתאב תונקל ןתינ  .םירופיסה תועצמאב תילגנא תארוהל 
   !הלחא  .םירופיסה לש 
הביטח - ידוסי
   Children's Storybooks Online
 םהל שיש םידלי םג ,ןכ) םיאליגה לכב םידליל םירויאב םיוולמ םירופיס ןווגמ 
.תויוליעפו םיקחשמ הברה  .(םידכנ 
הביטח - ידוסי
       King Steven's Land of Fables
     .םירייואמ םייסאלק םילשמ לש םיסקמ ףסוא 
ידוסי
Tales of Wonder
 .Richard Darsie ףסאש םלועה לכמ תודגאו םע ירופיס ףסוא 
הביטח - ידוסי
Around the World in 12 Songs with Boowa and Kwala
םהלש רופיסב שדח קרפו ריש דוע ,ץרא דוע םיגיצמ Kwala-ו Boowa שדוח לכ 
.רתאב ןתינש ןיא-גאלפ דירוהל יאדכ  .םייביטקארטניא םיעושעש םגו 
ידוסי
A Pocketful of Rhymes
Dr .Suess ןונגסב םיזורחב םיקיחצמ םירופיסו םיריש ףסוא
ידוסי
 The Amazing Adventure Series
.תויוליעפ הברהו םירויא ,םירופיס 
ידוסי
ותובכרומ תאו ותוא שיחממ ,ילאוטקא אשונ ןוידל שדוח לכ איבמ D.D.
 םיקקוחמ דיקפתב םידימלתה  .תוטלחה ילבקמכ םידימלתה תא ליעפמו
,תורטמ רידגהל ,בצמה תא חתנל :םייחהמ תומליד םע דדומתהל םיכירצ
ףא  .תוכלשהה תא ןוחבל זאו הטלחה לבקל ,הלועפ תויצפוא ןוחבל
שמתשהל רשפא ,יאקירמאה םויה רדסמ םיחוקל ויאשונו תילגנאב רתאהש
הלעפהב שמתשהל ןכו ונילצא ומשייל ,םירומל םינתינש םילכבו לדומב
.תילגנא ידומילל
ןוכית - הביטח
The Cet-link ח"טמ
ETNI
ןווגמו רישע English Teachers Network, for teachers by teachers 
םירומ
Mr. William Shakespeare and the Internet  Shakespeare has been dead nearly 400 years, but thanks (in part) to Web sites like this, his popularity has never been greater. The site is an annotated, scholarly guide to William Shakespeare, his works, life, and times. Features of this outstanding site are a Shakespearean Timeline, Works (synopses of plays, study guides, canons and more), Criticism, Critical Resources, a bibliography, and even a Biography Quiz. 
ןוכית
Puzzlemaker   Need a sponge activity or extra credit handout for your lesson tomorrow?  Want to spice up a newsletter or flyer?  This site lets you create your own mazes, word searches, crosswords, number blocks, math squares, and more. All you do is enter information and click the "Create" button, wait a few seconds, then print your customized puzzle
ןוכית
                                                  ^ףדה שארל
תוחרזא
ץ"מוא ח"טמ
תאמ לארשיב חרזאהו םדאה לש תובוחלו תויוכזל ךירדמ חרזאל ךירדמה
.תויונמדזה ןויווש םודיקל התומעה - "יוכיס"ו לארשיב חרזאה תויוכזל הדוגאה
,םייחה לגעמב תויוכז ,החוורו םויק תויוכז ,דוסי תויוכז :ללוכ
.תובוח לומ תויוכזו תוצובקל תודחוימ תויוכז 
ןוכית
םלצב ןוגרא
  בר רמוח  .םיחטשב םדאה תויוכזב קסוע םלצב ןוגרא לש רתאה
 טפשמה תיב לש ןידה קספ םג) ןיד יקספ ללוכה ,תירבעב ,ןכדועמו
,שאב החיתפה תוארוה ,ימואלניב טפשמ ,(םייוניע אשונב ןוילעה
,תוחוד ,העונת שפוח ,םיתב תוסירה ,םיברעתסמה תודיחי תוליעפ
 .םיררחושמה םיחטשב םדאה תויוכזל םירושקה םיבר םיאשונ דועו ,תויודע
ןוכית
חטמ - הנידמה לגדו למס
,הנידמה לגדו למס בוציעל בחרה רוביצה עיצהש תועצה ללוכה יתוזח עדימ רגאמ
תועצהה יחלוש לע עדימ ,וחלשנש תועצה תורשע ללוכ רגאמה  .48-1947 ךלהמב
.התיכב תוליעפל תונויערו

חטמ -   ...תארקל
יתכלממה ךוניחב ב"טח ידימלתל תפתושמ תילאוטריו התיכ אוה "...תארקל"
רבחמ גולאיד ןמזל ותרטמש טקיורפב תבלושמ רתאב תוליעפה .יתד-יתכלממהו
.תידוהי-תילארשי תוהז יאשונב תוקסועה תולאשב ,םירזגמה ינש ןיב

ותובכרומ תאו ותוא שיחממ ,ילאוטקא אשונ ןוידל שדוח לכ איבמ D.D.
 םיקקוחמ דיקפתב םידימלתה  .תוטלחה ילבקמכ םידימלתה תא ליעפמו
,תורטמ רידגהל ,בצמה תא חתנל :םייחהמ תומליד םע דדומתהל םיכירצ
ףא  .תוכלשהה תא ןוחבל זאו הטלחה לבקל ,הלועפ תויצפוא ןוחבל
שמתשהל רשפא ,יאקירמאה םויה רדסמ םיחוקל ויאשונו תילגנאב רתאהש
הלעפהב שמתשהל ןכו ונילצא ומשייל ,םירומל םינתינש םילכבו לדומב
.תילגנא ידומילל
ןוכית - הביטח
Radical Times :The Antiwar Movement of the 1960s
רתאה .םידימלת ידיב יושע ,ThinkQuest לש תרוסמב הלועמ רתא דוע
לע התעפשהו םאנטיווב המחלמה דגנ תיאקירמאה העונתה תא רקוס
חול :ףסונבו האחמה תועונתו המחלמה לע רצק טרס אובמב  .הרבחה
האחמה תועונת תעפשה ,הקיטילופהו האחמה ,םאנטיווב המחלמה ,יגולונורכ
הידמיטלומ ,ןויד תצובק ,תופקשה ,תומילאה ,האחמה תוברת ,המחלמה לע
.תורוקמו
  ןוכית
הירוטסיה
ח"טמ

הינאמוטסיה  ,הירוטסיהה לגלג  ,לארשי ץראב לצרה
 

רבעה לא עסמ
תביטחל םידעוימה ,"רבעה לא עסמ" חטמ לש דומילה ירפסל הוולנה רתא
,םירפסבש תואנדסה תא תוולמה ןוירוטסיה תואנדס אוצמל ןתינ רתאב .םייניבה
.דועו ,םיעושעש ,םיקחשמ ,םירושיק ,םידימלתל םימורופ

הנידמה לגדו למס
,הנידמה לגדו למס בוציעל בחרה רוביצה עיצהש תועצה ללוכה יתוזח עדימ רגאמ
תועצהה יחלוש לע עדימ ,וחלשנש תועצה תורשע ללוכ רגאמה  .48-1947 ךלהמב
.התיכב תוליעפל תונויערו

םילשוריל ךרדה לע קבאמה
 םע דחי תואמצעה תמחלמ אשונב תיזכרמ המליד םע תודדומתה בלשמה טקיורפ
םזכרמבש םיבלש השולשמ בכרומ טקיורפה .הירוטסיהב רקח תויונמוימ תשיכר
םיעגפנה לומ םילשוריל ךרדה לע הנגהה ךשמה :המליד םע םידימלתה םידדומתמ
.טנרטניאה תשר תועצמאב ןכו התיכב ךרענ ןוידה .םיברה

(תילגנא!רתא והז       - ב"הרא לש םיחרזאה תמחלמ
םלוע תויגולונורכ
ןגא ,ודוה ,הקירפא) תיפרגואיג הקולח יפל (time lines) תויגולונורכ ףסוא
תוברת ,םאלסיאה) תינכות הקולחו (...ןיס ,הפוריא ברעמ ת"הזמה ,ןוכיתה םיה
.םיטרופמ עדימ יפדל םירשוקמ םיאשונהמ קלח .(...היגולונכטה תוחתפתה ,ברעמה
רואתל הכוז רופיכ םוי תמחלמ - תינרדומה הפוקתה ,ןוכיתה חרזמה קרפב לשמל ךכ
.הקוחרה תימדקאה טבמה תדוקנ לשב ןיינעמ םגו בחרומ
        ןוכית + הביטח
Perseus Project Home Page - This extensive collection of resources for studying the ancient world includes ancient Greek and Latin texts and translations, maps, illustrated art catalogs, essays, and more. Search by keyword or browse by topic (art, archaeology, atlas, texts, text tools, historical overview, encyclopedia, essays and catalogs).
Radical Times :The Antiwar Movement of the 1960s
רתאה .םידימלת ידיב יושע ,ThinkQuest לש תרוסמב הלועמ רתא דוע
לע התעפשהו םאנטיווב המחלמה דגנ תיאקירמאה העונתה תא רקוס
חול :ףסונבו האחמה תועונתו המחלמה לע רצק טרס אובמב  .הרבחה
האחמה תועונת תעפשה ,הקיטילופהו האחמה ,םאנטיווב המחלמה ,יגולונורכ
הידמיטלומ ,ןויד תצובק ,תופקשה ,תומילאה ,האחמה תוברת ,המחלמה לע
.תורוקמו
  ןוכית
היפרגואיג
ח"טמ

םלוע תולגמ תופמ
דעוימה ,"םלוע תולגמ תופמ" דומילה רפסל הוולנה ,טנרטניא תויוליעפ רתא
תרבוחל םירשקתמה םירתאל םירושיק אוצמל ןתינ רתאב .ידוסיה רפסה-תיבל
תובשחוממ תופמב קסועה קרפ םג ללוכ רתאה .םינוש םיקחשמ ןכו תויוליעפה
.הרומל ךירדמ ןכו (דומילה רפסב עיפומ וניא קרפה)

םלועב תוילאוטריו תואקתפרה
תוילארשי תוחלשמ ילאוטריו ןפואב םיוולמ םירומו םידימלת ותועצמאבש רתא
לש םידקמ דומיל תללוכ רתאב תוליעפה .םלועב םינוש תומוקמל תואצויה
עסמה ךלהמב ףטוש ןוכדעו רשק ,היפתתשמ םע הדיעו תוחיש ,תחלשמה תמישמ
.םכסמ שגפמב תותיכ יגיצנ לש תופתתשהו

בחרמב םיבושיי
תויוליעפה ."בחרמב םיבושיי" דומילה רפסל הוולנה ,טנרטניא תויוליעפ רתא
יפד רתאב .רפסה תועצמאב םידמולה ,םייניבה תוביטח ידימלתל תודעוימ
רתאב דחוימ רודמ .םינושה רפסה יקרפל םירושקה תודיחו םיקחשמ ,הדובע
לע שגד ךות ,אשונב רקח תודובע םיבתוכה םידימלתב הכימת ךרוצל הנבנ
.רקחה עוציב ךלהמב טנרטניאב שומישה תויורשפא

םי חור
תקסועה ,"םי חור" הידמיטלומה תביבסל רשוקמו ןכדעתמ עדימ רגאמ
,תודיח ,תושדח רודמ ללוכ רתאב עדימה .היפרגוניקואבו היגולורואטמב
רישי רשק םג רשפאמ רתאה .דועו תשרב םינוש םירתאל םירושיק ,תויוליעפ
.םוחתב םירומו םידימלת לש תולאשל הנועה ,החמומ םע

םלועה תונידמ  ,םיבושי םירקוח

ךירצ היפרגואיגל הרומש המ לכ  טנרטניאה תועצמאב היפרגואיג
הפהפי רתא רצי םינרוא רנימסמ יניזמ ןונרא .(היפרגואיג בהוא לכ םגו)
.תירבעב אלש לבח  .בטיה ןיוממו ןווגמ ,םירושיקו םירושיכ בר
תונומת רקיעב ליכמ ,טפוסורקימ תיבמ ןיוול תונומת רגאמ - Terraserver
,היוצרה הנומתה תא לבקלו רתאב אצמתהל תנמ לע  .הפוריאו ב"הרא לש
.הלא תורוש בתוכ לשמ רתוי הובג IQ שורד
,יפרגואיג עדימ ,CIA-ה לש םלועה ינותנ רפס  CIA Factbook
  .םלועב םירוזיאו תונידמ לע ןכדועמ ינידמו ילכלכ
,תוברת ,תושדח ללוכה ןריא לע ינווג בר ינכדע עדימ - Cyber Iran
.דועו לשממ ,םינואיזומ ,לכוא ,הקיסומ ,הירוטסיה ,תונמוא
National Geographic
Human Geography and Education
Seismo-surfing the Internet

Local Times Around the World
(-: ןייהו דכה) תורפסו ןושל
םודאב תורעההו תושגדהה ,תינונס לש העדוה ךותמ דבועמ] (תינונסב) תשריש
םישלוג ןיב ברקל ותרטמש םירתא-גראמ ןיעמ ,לע-רתא אוה תשריש  .[ונלש
[תיתוכיא אל הרישל הרחתמה רתאה תחיתפל ונוכה] תיתוכיא תירבע הריש ןיבל
:שקבתמ טנרטניא ןיבל הריש ןיב רשקה  .טנרטניאה לש ויתונורתי תועצמאב
בושח ילואו ,ביגהל ,אורקל ,םירישל תולקב תשגל ריעצ להקל רשפאמ םוידמה
 .[?רבכע ?תדלקמ] בטיה ול םירכומ םילכ תרזעב הריש תביתכב תוסנתהל :ךכמ
לש ולוק תא עומשל ןתינ .וירישמ אירקמ םהמ דחא לכש ,םיררושמ רגאמ רתאב
תורוק תא אורקלו ותנומת תא תוארל ,בשחמבש לוקה סיטרכ תרזעב ררושמה
לועשמ יגא ,ךז ןתנ ,ירוג םייח ומכ םיעודי םיררושמ ןה רגאמב שי .וייח
לטנמיפ רורד ,יקציבוטל ילט ומכ תוחפ םימסרופמ םיררושמ ןהו ,ירעס ימרו
 ירתאל ונממו ,הרישה טוונל רבחתהל רשפא רתאה ןמ  .ארזע ןב תרבוד תנעו
אירמהל ןתינ םהמו ,םירתאה תא וגלטקו וניימ תינונס ישנא .םלועה לכמ הריש
.[ (-: ה\דלונ ת\ררושמ דוע] הרישה לש םיבחרה תומלועל
רימא תאמ םיררושמ ירישב תכרדומ האירק אוה תשריש ךותב ףסונ רתא-תת
 .תושדח האירק יכרד עיצמו םינוש םיררושמ לש םיריש איבמה רוא
ןפואה ןיבל טסקטה ןיב רשקב קסוע ןלוד דוד 'פורפ תאמ "רובידבש ןוגינה"
 ובש ןפואהמ תעבונ ותונשרפמ קלחש החנה ךותמ ,ארקומ וא רמאנ אוה ובש
.םיררושמה לש לוקה יצבק רגאמ תועצמאב םימגדומ תונויערה  .רמאנ אוה
.הרגמה ןמ רמוח איצוהל םילוכי םישלוגה הריש תביתכל הנדסב
...דועו םירקחמ ,םימוגרת ,םישדח םירפס ,הריש תאירק יברע :הריש תושדח
תירבעה הרישה יארוק להק תא ביחרהל םיווקמ ונחנא הז טקיורפ תרזאב
  !החלצהב       .היבהואו
העבה  ח"טמ

םיבתוכ - םיארוק
התיככ שמשמ אוה ורקיעב .(10-14 םיאליג) םידליה תורפס םוחתל ךייש רתאה
ימל םג םיחותפה םירוזא וב שי ךא ,בשקותמ ירפס תיב טקיורפ לש תילאוטריוה
עונמל ידכ ריעא .דועו ידוחיי םירפס גולטק ומכ ,טקיורפב םיפתתשמ םניאש
לע רצק עדימ .תינונס לש "םיביגמו םיארוק" ןיבל וניב רשק לכ ןיא :לובלב
http://www.cet.ac.il/asp/readers/about.asp  :ב רתאה

םייקתמ רתאב  .תינונסב "האירקה דודיע"ל רתא - םיביגמו םיארוק
.הפוקת ידמ ףלחתמ רשא ,רצק רופיס תודוא (והשמ ףייע) ןויד
20,000 מ רתוי הבו תשרב תירבע םירפס תונח - (Dbook) קוביד
םיריחמה) תוינק לס אלמלו אשונ וא םש יפל שפחל רשפא .םירתוכ
.םירפוס םע םיטא'צ םג רתאב .רקבל יאדכ האירק יבהואל  .(הככו הככ
 .תשרב (?ןיידע) הלודגהו הנושארה םירפסה תונח - Amazon.com
תוצלמה ,בטיה יונב ,ןיינעמ ,חונ ,םירתוכ ןוילימ ינשמ רתוי
חיוורהל םג ןתינ) דצהמ םיניינעו םיעצבמ ףוס ןיא דועו םיארוק
לארשילו םירקי טעמ - םיריחמה  .(םרובע םירפס תריכממ
  (םינוקמ יתעמש ךכ) בר ןמז ירחא םיעיגמ םירפסה 
Mr. William Shakespeare and the Internet  Shakespeare has been dead nearly 400 years, but thanks (in part) to Web sites like this, his popularity has never been greater. The site is an annotated, scholarly guide to William Shakespeare, his works, life, and times. Features of this outstanding site are a Shakespearean Timeline, Works (synopses of plays, study guides, canons and more), Criticism, Critical Resources, a bibliography, and even a Biography Quiz. 
ןוכית
תונמוא
 National Museum of American Art -ה לש םוליצה ןואיזומ - סוילה
םלועה לש תונמואה תורצוא  The purpose of World Art Treasures is to promulgate the discovery and love of art. Thanks to 100,000 slides devoted to art, and including the main civilizations, such as Egypt, China, Japan, India, Europe, its purpose is to offer a different approach to art via the WWW. 
ןוכית - הביטח
World Wide Arts Resources We provide the largest and most comprehensive gateway to the arts on the Internet - from happening, groovin' art events to traditional planar exhibitions and museums to way out 3-D cyber galleries.  WWAR offers much more than other search engines or indices because we concentrate solely on the arts.
ArtsEdge  brings together the best of ideas, information, and resources from the arts and from education. Includes news, links, curriculum, and more. 
םיאליגה לכ
Artcyclopedia :The Guide to Museum-Quality Art on the Internet
יפל שפחל ןתינ .שומישל החונו םינכת תריתע ,תונמואל הלועמ הידפולקיצנא
תוינפה ,רתאב דוע  .םואל וא אשונ ,יתונמוא םרז יפל ,(םינמוא 6000) םש
 ןואיזומ םעפה) שדוחה אשונ ןכו םיבוטה םינמואה 30 תמישר ,םינואיזומל
םהב םינואיזומל הינפה ,תונומת ביכרא תוארל ןתינ ןמוא לכל סחיב .(רבולה
.םירפס תמישרו ויתונומת תויוצמ
םיאליגה לכ
םלועה תויוברת
,רולקלופלו םע ירופיסל תע בתכ - חריל הברעמ שמשל החרזמ
םירופיסה לע עקר רמוח הברהו (ונלשמ םג) םלועה לכמ םע ירופיס איבמ 
זכרמ - ע"סמ םעטמ תאצוי ץרפ לאוי תכירעב ,תרבוחה  .םירפסמהו 
:בחרה להקל תויוליעפ ןווגמ םייקמש תפדויב רולקלופו םע ירופיסל
תרבוחה תנמזה וא עדימ  .םירפסמ םע םישגפמו םיסנכ ,תואצרה 
04-9800099 :לט ,20180 בגשמ .נ.ד ,תפדוי ,ץרפ לאוי לצא 
  םיאליגה לכ
 The Levant - חרזמה -קירשמ לא
:ןהל רבעמו תונידמ יפל ,ןוכיתה םיה חרזמ תוצראב הרבחו תוברת יאשונ 
,המרד ,הקיטמסוק ,עונלוק ,םיקסע ,תורפס ,תונמוא ,תולכירדא ,היגולואיכרא 
,הקיסומ ,הידמ ,רומוה ,הירוטסיה ,תואירב ,היגולואיג ,ןוזמ ,הביבס ,ךוניח 
יתיבפלא רדס יפל טוריפה  ...הנכות ,הרבח ,תד ,םיטילפ ,לכוא ,םוליצ ,םולש 
ראש ןיב הינינעו לארשי תא הנומ רתאהש הדבועה ןויצל היואר  .רתאבש
  .טנבלב - הפמה לע ונחנא  .תונידמהו םיאשונה 
ןוכית
Iran: Country of The Nobless
,היפרגילק ,תד ,תונמוא ,תורפס ,הירוטסיה  :היטביה לכ לע סרפ תוברת 
םירודמ .תוגהנתה יללכו קוח ,הלכלכ ,תואלקח ,לכוא ,די תודובע ,הרוטקטיכרא 
ןכו "ידעס לש ןטסובה" הריציה ,םאייק רמוע לש תייעבורל םישדקומ םידחוימ 
ןונגס = תורוטאינימ) תורוטאינימה ,"תילאוזיווה הרישה" לש םירתאל םירושיק 
לש הדמחה תויכשמ דחא אוהו 13-ה האמב סרפב לחהש םינטק םירויצ לש 
.תיסרפה תוברתה יליבשב לייטמל ךירדמ ,רוציקב .(וז תוברת 
האלהו ןוכית רקיעבו הביטח
FAQ - תילבב תירושאה היגולותימה
לש ידפולקיצנא םוכיס השעמל ,(Frequently Asked Questions) FAQ 
לש הירוטסיה ללוכ אובמ  :םיירקיעה םיקרפה  .תילבב-תירושאה היגולותימה 
םונהיגהו ןדעה ןגל רשקב המ ?םילבבה לש םירוביגהו םילאה ויה ימ ,רוזיאה 
?דוע אורקל רשפא הפיאו עדימה לכ הפיאמ  ?םהלש 
ןוכית
םילייטמ יפמ םיטוטיצ :םילייטמ תובקעב - םילימבו תונומתב לויט - הירוס
ןימינב רסח) םירחאו ןיד-א אהב ,ןייווט קרמ ,ןיד-א חאלס ומכ םימסרופמ 
רבכ םידחא םילארשי .הבהאו רומוהב יושע ,תונומתב הוולמ לכה ,(הלדוטמ 
םירוקיב ורשפאתי בורקבש תווקת רקיעבו םהימשר תא וריאשהו רתאב ורקיב 
.הללאשניא ,םיישממ 
ןוכית
קאריע
,תורפס ,םיסותימ ,היגולואיכרא ,הירוטסיה  :קאריע תוברת לע םיטביה ןווגמ 
 .םיטועימו םינוגרא םימוסרפ ,תויתשתו הלכלכ ,תולכירדא ,תונמוא ,הריש 
תאו תישונאה תוברתה שרעכ קאריע לש תיתוברתה היוהה תא גיצמ רתאה 
.םויה דע התייסולכואו התוברת לש תוינוגברה 
ןוכית
Stories to Grow By
 ליגהו האירקה ןמז לש טוריפ שי  .םלועה לכמ םירצק םע ירופיס לש ףסוא 
  רופיסה תא רייצל םילוכי םידלי ,ןוידל הלאש שי רופיס לכ ףוסב ,םיאתמה 
דועו רופיסה לע םהיתובשחמ תא קולחלו בותכל ,רתאב םהירויצ םסרפלו 
תיללכ םידומיל תינכותו רועיש יכרעמ עיצמ רתאה .תויביטקארטניא תויוליעפ 
 וידוא תוטלק רתאב תונקל ןתינ  .םירופיסה תועצמאב תילגנא תארוהל 
   !הלחא  .םירופיסה לש 
הביטח - ידוסי
King Steven's Land of Fables
     .םירייואמ םייסאלק םילשמ לש םיסקמ ףסוא 
ידוסי
Tales of Wonder
 .Richard Darsie ףסאש םלועה לכמ תודגאו םע ירופיס ףסוא 
הביטח - ידוסי
תודהי
ימוחתב םירמוח לש ןכדעתמו לודג ףסוא - חורו תודהי ידומיל זכרמ - תעד
,םיגח ,הליפת ,לארשי תודלות ,לארשי תבשחמ ,ע"בשות ,ךנת :םינושה תודהיה 
...דועו האוש
.םירמאמו םיכירדמ ,םירפס ,תוניחבו םידומיל תוינכות - (תעד) פ"עבש הרות
,םיניד ,רזע תורפס ,םידומיל תינכות ,םירושיק - (ת"ימא תשר) פ"עבש הרות
.תבשקותמ הדימל ,םירמאמו םירקחמ ,םיינרות עדימ ירגאמ ,םינחבמ 
ןוכית - הביטח
תוארקמ ,הנשמל ,דומלתל םייניע יריאמו םייתיצמת םיביטקארטניא םירבסה
לש טורפ רפס לכ לע  .דועו ךורע ןחלושה ,ם"במרל הרות הנשמ ,תולודג
 הנשמ וא דומלת ףד לש Image maps ןכו םיחונימ ,םישנא ,תומוקמ ,םינמז
לע ומכ רתוי טרומ רבסהל קניל-רפיהב הנפמו ףדבש קלח לכ לע ריבסמה
תילגנאב ...לבא תיפכב ע"בשות   .םירחאו תופסות ,י"שר שוריפ 
ןוכית
,םימישרת ,תופמ ,םירמאמ ,תורגב ינחבמ ,םינחבמ ,תולאש - (תעד) ךנת
   .דועו םייגולונורכ תוחול ,םירויצ
ףדו תונוילעה תוביטחה ידימלתלו םירומל תולאש רגאמ - (ת"ימא תשר) ךנת
.םיפסונ םינכת חיטבמו הינבב ןיידע רתאה  .הכולמה תודוא יביטקארטניא דומיל 
10.99     ןוכית - הביטח
השולשב םייארקמ םיאשונב לפטמה עדימ רגאמ" - (טנלמע) ארקמה תורצוא
קפסמו בטיה יושע רתאה  ."ארקמה ירעו ארקמ ירופיס ,ךתח יאשונ :םינפוא 
 .לפטמ אוה םהבש םיאשונל םינינעמ םירמוח
דעוימ ,ך"נת דומילל יביטקארטניא סרוק - (לרב תיב) ...ך"נתה םע תכלל
ירויס ללוכו טנרטניאה תועצמאב ןתינ סרוקה  .בחרה להקלו םיטנדוסל ,םירומל 
ל סנכהל שי לרב תיב לש רתאה ךותמ :עדימ תלבקל  .םידמלנה תומוקמל חטש 
בל תמושתל]  .ךנתה םע תכלל" סרוקל םשמו םיסרוק טירפתל םשמו "םיחרוא" 
םיפד לש תבותכה תא תוארל רשפאמ וניא frames -ב שומישה  :רתאה ירצוי
 תא ןכו העגהה תוארוה תא לברסמ הז ןכ לע ,םכרתאב םייפיצפס
.[!תנייוע (frame) תרגסמ דגנ םעה .bookmarking -ה
 לארשיו תודהי יאשונב םירתא לא תוינפה יפלא - Maven
םיימוחת ןיבו םיידוחיי םיאשונ
לש יצועיה יגולוכיספה תורישה רתא ךותמ - (י"פש) רפסה תיבב תומילא
רפסה יתבב תומילא תעינמ אשונב תירבעב םירמאמ ףסוא ,ךוניחה דרשמ 
.דועו התיכ םילקא ,דובכל תוכזה ,םיטקילפנוק ןורתפ ומכ םיבורק םיאשונבו
תורשקתה יעצמא - (רפסה יתבב תומילא תעינמל הדיחיה) העינמו עויס תינכות
תוינכת ,הדיחיה תולועפ ,תינכותה תרגסמב םילעופש תומילא תעינמל םיכירדמל 
.ךוניחה דרשמב םילהנו םיללכ ,אשונב תובושתו תולאש ,םיצלמומ םירפסו
קסועה ,ב"הרא לש תירוביצה רודישה תשר ,PBS לש רתא - No Safe Place
ינכות  .הרומל ךירדמו םירמאמ ,םיבאשמ ,תונויאר  :םישנ דגנ תומילאב 
.בוט רתאו הלועמ היזיוולט 
םירומ - ןוכית
,תרושקתב תומילא לע ישומיש עדימ - News You Can Use - Violence
.םירוהל םילכו תרושקתב תומילא דדומתהל םידליל םיעיסמה םילכ ,היתועפשה 
םירומ - ןוכית
האוש
םיטקייורפ
All About Education- edu - penpals  A pen pal service dedicated to keeping students and educators in contact with each other
שמתשהל םידימלת עינהל רומאש תרושקת טקייורפ :רתאה ןמ - MathMagic!
 .תרושקת ירושיכו תויעב ןורתפ לש תויגטרטסא רפשלו בשחמ תויגולונכטב
,ג תותכ - ,ישוק תומר עבראב  תופתתשמה תוצובקל רגתא תומישמ תחלוש MM
המע סנכהלו תורחא תוצובק םע הלועפ ףתשל הצובק לכ תדדועמ ,בי-י ,ט-ז ,ו-ד
  .המישמה ןורתפ םשל גולאידל 
ןוכית - ידוסי
םיסקדניאו יללכ ךוניח
יה-לט
"ןוצרב ךרוצ ףילחמ םכח אוהש ימ" 
רדעה לע הפחמ תומכהש הארנ םיתעלו ךוניחב בושחמה יאשונב ךפשנ בר ללמ 
אוצמל השק ,תיתריצי וא הקימעמ הבשחמ אוצמל השק  .(?טנרטניאב ומכ) תוהמ 
ןאכל רבעמ םרומ טבמ אוצמל השק ,תודקוממ ,תומכח תולאש תוירוקמ יוטיב יכרד 
 :ןפוד אצוי הנהו  .שורגב תוינדיתע תואובנ קר םיאצומ הז םוקמבו ,וישכעו 
,(קפא רמתיאו הנדע תולעבב) בושקתהו הכרדהה םוחתב תקסועש הרבח ,יה-לט 
,תואצרה ,םירמאמ םג הרבחה יתוריש דצל אוצמל רשפא ובש ןיינעמ רתא הליעפמ 
תונויער םש םיאצומ יכ םירמאמב ןייעלו סנכהל הווש  .תויוליעפו עדימ 
םגו) וניתומוקמב םירידנ ידש - הקימעמ הבישחו ןויסנ ,םיבר םיניינעמ 
ךיישה חתופה טוטיצה  .(םיצעה לע םיחמוצ אל וללה ,םיקוחר תומוקמב 
."םיבשחמ תרושקת תסנכהב ,ןוצרו הרוצ ,ךרוצ" רמאמב עיפומ ןונגע י"של 
םירומ
טנ.ךוניח
 תא ואצמת ישארה ףדב .קפא הנדע 'פורפ תכירעב ןיינעמו רישע ,שדח ךוניח רתא
םירתא ףסוא םעפה ,"יעובשה רתאה" ,בוחר יסנפ לע םעפה ,"תיעובשה הדבועה" 
תומש לש תורוקמה לע ,"יעובשה חנומה" ,םינוש םיטביהמ היצביטומה אשונב 
יפסוא ףסונב  .םיספט יולימל הנכות ,"תיעובשה הנכותה"ו ,םייזעולה םישדוחה 
 - הקסברע ,תיתריצי הבישח ,היווירט ומכ םירודמ ,םינוש םיאשונב םירמאמ 
תרוקיב ,רצק רופיסו הריש ,עבט רודמ ,תודהי יאשונב םר-לוק ,תיברע ידומילל 
.העיריה הרצק ...תורפס 
רוצילו ךישמהל רתאה יכרועל חכה םהל דומעיש ,תישאר :םילוחיא ינש ?ףיסוא המ 
.םתריציל הדוהת תויהל תעדה יבהוא םיארוקה ואצמייש ,תינש .םייתועמשמ םינכת
םינוכיתו םירומ
לכב טעמכ םירמוח וב אוצמל ןתינ  .לארשיב ליבומה ךוניחה רתא - תינונס
שופיח עונמ ,תוכורעת ןויד תוצובק ,םיסרוק ,תוינפה ,תויוליעפ ,הארוה עוצקמ
םיתעל השקו לברוסמ ןוגראה ,ולדוג לשב :תונורסח .יתחכשש םירבד דוע חטבו
םהיניב לידבהל דחוימבו םילגרהו םיידיה תא אוצמל
תכרעמה .םיאשונ רחבמב תשרה לע ןויד 'בק תכרעמ - טרוא לש ןוידה תוצובק
םיבר םיפתתשמ תזכרמו (טושפ אל ללכש המ) תינכט הניחבמ בטיה תדקפתמ
ךורע ,ןיוצמ יכוניח ףסוא  Blue Web'n Learning Sites Library
!דואמ ץלמומ  .תראפתל ןיוממו
ח"טמ
 חטמ לש תילאוטריוה היירפיסה
םימאתומהו הדיפקב ורחבנש םירמוח ללוכה ,ימוחת-בר עדימ רגאמ
.הרשעהכ םיאבומה םיפסונ םירמוח םיעיפומ ,םדיצל .םידומילה תינכותל
דצל .לארשיב רוביצה ללכו םירומה ,םידימלתה תליהק תא תתרשמ היירפסה
.ףטוש ןפואב היירפסל םיגלטוקמ םישדח םיטירפ ,םימייקה תורוקמה ןווגמ

הקספה אלל רפס תיב - תרווכ
תשרב םירומו םידימלת תוליהק לש הדימל תרגסמ איה "הקספה אלל רפס תיב
ימוחת ןווגמב ,תולעפהו תויוליעפ לש תשק רפסה יתבל העיצמ תרווכ .טנרטניאה
רפס יתבמ םידימלתו םירומ םע תופתוש ךות ,םאה תתיכב הארוה םיבלשמה ,תעד
.טנרטניאה תשרב תדמול הליהקב םינוש

רבעה לא עסמ
תביטחל םידעוימה ,"רבעה לא עסמ" חטמ לש דומילה ירפסל הוולנה רתא
,םירפסבש תואנדסה תא תוולמה ןוירוטסיה תואנדס אוצמל ןתינ רתאב .םייניבה
.דועו ,םיעושעש ,םיקחשמ ,םירושיק ,םידימלתל םימורופ

דימלתל ןשפחה - טומיזא
אוצמל ,חתפמ תולימ וא אשונ יפ לע שופיח תועצמאב ,םידימלתל רשפאמה רתא
עדימ רותיא תורוקמ לע םיפיט לבקל םגו ,רבדב םיעגונה םירתאל םירושיק
םיאשונו םינושה דומילה תועוצקמ יפל םיניוממ ןשפחב םיאשונה .טנרטניאב
,היגולונכטו עדמ ,תיברע ,תילגנא ,היפרגואיג ,הירוטסיה :ןוגכ ,םיילאוטקא
.דועו תוחרזא ,תונמוא ,תורפס ,תודהי ,ארקמ ,העבהו ןושל ,הקיטמתמ

 תילארשיצראה הזרכה
.ינויצה ןויכראב ורמשנו ופסאנש תוזרכה ףסואמ קלח ליכמה יתוזח עדימ רגאמ
רתאה ,ןכ ומכ .רגאמב בכרומ שופיח עצבל ןתינו תופוקת יפל תונייוממ תוזרכה
.התיכב אשונב תוליעפל תועצה ללוכ

הנידמה לגדו למס
,הנידמה לגדו למס בוציעל בחרה רוביצה עיצהש תועצה ללוכה יתוזח עדימ רגאמ
תועצהה יחלוש לע עדימ ,וחלשנש תועצה תורשע ללוכ רגאמה  .48-1947 ךלהמב
.התיכב תוליעפל תונויערו

םילשוריל ךרדה לע קבאמה
 םע דחי תואמצעה תמחלמ אשונב תיזכרמ המליד םע תודדומתה בלשמה טקיורפ
םזכרמבש םיבלש השולשמ בכרומ טקיורפה .הירוטסיהב רקח תויונמוימ תשיכר
םיעגפנה לומ םילשוריל ךרדה לע הנגהה ךשמה :המליד םע םידימלתה םידדומתמ
.טנרטניאה תשר תועצמאב ןכו התיכב ךרענ ןוידה .םיברה

...תארקל
יתכלממה ךוניחב ב"טח ידימלתל תפתושמ תילאוטריו התיכ אוה "...תארקל"
רבחמ גולאיד ןמזל ותרטמש טקיורפב תבלושמ רתאב תוליעפה .יתד-יתכלממהו
.תידוהי-תילארשי תוהז יאשונב תוקסועה תולאשב ,םירזגמה ינש ןיב

 םיבתוכ - םיארוק
התיככ שמשמ אוה ורקיעב .(10-14 םיאליג) םידליה תורפס םוחתל ךייש רתאה
ימל םג םיחותפה םירוזא וב שי ךא ,בשקותמ ירפס תיב טקיורפ לש תילאוטריוה
עונמל ידכ ריעא .דועו ידוחיי םירפס גולטק ומכ ,טקיורפב םיפתתשמ םניאש
לע רצק עדימ .תינונס לש "םיביגמו םיארוק" ןיבל וניב רשק לכ ןיא :לובלב
http://www.cet.ac.il/asp/readers/about.asp  :ב רתאה

םירשקתמ
,וידר ,היזיוולט) םלועב תרושקת יצורעב תקסועה ,תבשקותמ הדימל תביבס
.תויביטקארטניא תויוליעפו עדימ תללוכ הביבסה  .(בשחמו ןופלט

ללחב לארשי
אוהו ללחב םינושארה םילארשיה םיטואנורטסאה לש םמלוע לא הצצה רשפאמ רתאה
תונומתב הוולמ ,םהילע תלטומה תיעדמה המישמל רשאב שפנ לכל הווש רבסה ללוכ
לארשי לש םייגולונכט םיחותיפ לע עדימ רתאה ללוכ ,ןכ ומכ .תושחמהבו
לש תרתוכה תלוג .םוחתב םיפסונ םירתאל םיבר םירושיק ןכו ללחל םירושקה
דמצל ,תולאש חולשל ןתינ וכרדש "ןוטסוי 2001 .ד.ת" רודמ וניה רתאה
.ונלש םיטואנורטסאה

םיטובור
תללוכ הביבסה .םתלועפ ןפואו םיטובורב תקסועה ,תבשקותמ הדימל תביבס
...דועו םירושיק ,םיטרסו תונומת תיירלג ,תולעפה ,ןועדימ

םי חור
תקסועה ,"םי חור" הידמיטלומה תביבסל רשוקמו ןכדעתמ עדימ רגאמ
,תודיח ,תושדח רודמ ללוכ רתאב עדימה .היפרגוניקואבו היגולורואטמב
רישי רשק םג רשפאמ רתאה .דועו תשרב םינוש םירתאל םירושיק ,תויוליעפ
.םוחתב םירומו םידימלת לש תולאשל הנועה ,החמומ םע

 !M@il-Me
ירבוד םידימלת םע 'ח דע 'ו תותיכ ידימלת םיבתכתמ וכלהמבש תרושקת טקיורפ
ןתינ םתוא םינוש םיאשונ ביבס איה תובתכתהה .םלועב תונוש תוצראמ תילגנא
.רתאב תוארל

םלוע תולגמ תופמ
דעוימה ,"םלוע תולגמ תופמ" דומילה רפסל הוולנה ,טנרטניא תויוליעפ רתא
תרבוחל םירשקתמה םירתאל םירושיק אוצמל ןתינ רתאב .ידוסיה רפסה-תיבל
תובשחוממ תופמב קסועה קרפ םג ללוכ רתאה .םינוש םיקחשמ ןכו תויוליעפה
.הרומל ךירדמ ןכו (דומילה רפסב עיפומ וניא קרפה)

םלועב תוילאוטריו תואקתפרה
תוילארשי תוחלשמ ילאוטריו ןפואב םיוולמ םירומו םידימלת ותועצמאבש רתא
לש םידקמ דומיל תללוכ רתאב תוליעפה .םלועב םינוש תומוקמל תואצויה
עסמה ךלהמב ףטוש ןוכדעו רשק ,היפתתשמ םע הדיעו תוחיש ,תחלשמה תמישמ
.םכסמ שגפמב תותיכ יגיצנ לש תופתתשהו

בחרמב םיבושיי
תויוליעפה ."בחרמב םיבושיי" דומילה רפסל הוולנה ,טנרטניא תויוליעפ רתא
יפד רתאב .רפסה תועצמאב םידמולה ,םייניבה תוביטח ידימלתל תודעוימ
רתאב דחוימ רודמ .םינושה רפסה יקרפל םירושקה תודיחו םיקחשמ ,הדובע
לע שגד ךות ,אשונב רקח תודובע םיבתוכה םידימלתב הכימת ךרוצל הנבנ
.רקחה עוציב ךלהמב טנרטניאב שומישה תויורשפא

םיבשחמו הקינורטקלא םידמול
להנימה ,הקינורטקלא-למשח תמגמ ןיבל חטמ ןיב הלועפ ףותישב חתופש רתא
,םידומילה תינכות לע עדימ ללוכ רתאה .ךוניחה דרשמבש היגולונכטלו עדמל
,םוחתב םיחמומ םע ץעוויהלו תולאש חולשל תורשפא ,םירמאמ ,הרומל דקומ
.דועו םירושיק ,םידימלת ידי-לע וחתופש םיטקיורפ לש הגצה

חטמב תיגולונכט הרשכהל הדיחיה
,םידומיל תוינכות לש םושייו חותיפב תקסוע תיגולונכט הרשכהל הדיחיה
רחבמב תיעוצקמ הרשכהלו יגולונכט ךוניחל םידעוימה הדימל ירמוחו םיסרוק
וחתופש םירמוחה לע עדימ אוצמל ןתינ רתאב .םייסדנה-םייגולונכט םיאשונ
.הדיחיה םע תרושקת יכרד ןכו

ת"עפיש
,טרופסהו תוברתה ךוניחה דרשמ לש תיגוגדפה תוריכזמב הדיחי הניה ת"עפיש
.לארשיב םיירבעה רפסה יתבב התוברתו תיברעה הפשה דומיל תא תמדקמה
םישגינה םידימלתה רפסמ תא לידגהל ןה היתורטמו חטמב תמוקממ הדיחיה
.התוברתו תיברעה הפשה דומיל תא םדקלו ץראב תיברעב תורגבה תניחבל
םירושיק ,הדרוהל תונכות ,םיקחשמ ,םינחבמ ןויכרא אוצמל ולכות רתאב
.דועו ,תשרב םיפסונ םירתאל


 

םייכוניח םירתא תודוא ןכדעמה ןופוקת ,טנ-למעב רודמ א"בממ
תוינפהה .םייזכרמ טנרטניא יניינע לע ןכו םישדח עדימ תורוקמו
אל תונויליגהש לבח .תירבעב...ו בטיה תורבסומו תוניוממ ,תובוט
לכמ רתוי .דרפנב ןויליג לכב םיאשונ םתוא שפחל ךירצו םידחואמ
!הווש ןיידע ,97 יאממ אוה ןורחאה ןויליגהש לבח
ךוניחה דרשמ רתא - ח"וא
  שופיח עונמו גולטק - Awesome Library - K-12 Education Directory
יפל תשרב םירתא גלטקמ רתאה .םידליל םימיאתמ ,םירקובמ םירתאב דקמתמש
 םירוה ,רעונ ,םידלי :ליגל המאתהו אשונ
ךוניח ןוכדע
תשרבש םירומ רובע םינכתו םיעצמא תודוא יתפוקת ןוכדע
םירומ
םידלי
!KidsClick
דואמ רישע .םינרפס ידיב ךורע ,םיאליגה לכב - םידליל םירתא לש גולטק
,ןירותסמ ,תואירב ,עדמ  :םיאשונה ןיב שפחל רשפא .תכשומ הקיפרג לעבו
.שופיח עונמ תועצמאב וא ...הרישו תורפס ,רודיב ,טרופס ,תונמוא
םיאליגה לכ
Kids Web
תאזכ המישר םאה) םידלי ןיינעל לוכיש אשונ לכ טעמכ הבו םירתא תמישר 
לשמ אקווד םיטעמ םידלי לש ןיינעה ימוחת אמש וא ?תיפוס תויהל הלוכי 
(ג.ר  ??םירגוב 
?םיאליגה לכ
                                                 ^ףדה שארל