!ישומיש עדימ! ?שדח המ

עדימ תורוקמ

הבישח ינוויכו תולאש

...

   :עדימ תורוקמ

 םירתא

םינוגראה לכ תויוליעפ תא זכרמה גגה ןוגרא - םימסב המחלמל תושרה

יסיסב עדימ ליכמ רתאה  .םימסה םוחתב לופיטו העינמ ,ךוניחב םיקסועה
.

וליפאו - םינכוסמ םימסה יכ רסמה תא ריבעהל דעונ הז רתא - םס-לא

            עדימו הקיטסיטטס רתאב  .הזוכיספ םורגל םילוכי שישחכ םימס

                                .םינושה םימסה לע
.

.בש-חא תתומע לש םימסב המחלמל דיינה הרבסהה סובוטוא - ביתנרטלא

תורשפאו הנאוחירמה אשונב תובוגתו תונעט ,םיעוריא ,התומעה תויוליעפ

.תשרב ןודעומל תופרטצה
.

,םלועה לכמ 5-100 ינב םידלימ תונויער ףסוא רתאה  - Think & Fight

וא םירויצ חולשל םינמזומ םידלי  .םימסב הערל שומיש עונמל ךיא

.םיסרפ םע תורחתב ופתתשי ןכו רתאב הכורעתב וגצוי רשא תוזרכ

!ץלמומ דואמ דואמ
.

Mind over Matter, the Teacher's Guide (National Institute

 on Drug Abuse (NIDA)

 ,חומה הנבמ לע המדקה ללוכ ,םתעפשהו םינושה םימסה לע ךמסומ עדימ

.םוחתב םיפסונ םיבאשמל םירושיקו םיבצעה תכרעמ תוליעפ
.

  יאקירמאה ןוכמה - National Institute on Drug Abuse (NIDA)

.םימסב הערל שומישל ימואלה
.

National Clearinghouse for Alcohol and Drug Information

 ,עדימ - םימסו לוהוכלא יאשונב עדימל ימואלה יאקירמאה זכרמה

.םיחמומל השיגו םידליל םיקחשמו םירמוח ,םירושיק ,םיעורא
.

ליעפ רתא קיזחמ ,יתובדנתה ןוגרא - National Families in Action

תועצמאב םימסה םויא םע דדומתהל תוחפשמל רוזעל ותרטמש ןכדועמו

תיתרבח תוליעפ ,םימסה לש םייתרבחו םייקוח ,םייעדמ םיטביה לע עדימ

תרבוצ רשא "היצזילגל"ה תמגמל תודגנתה רקיעב ,תיטילופ תוליעפו

.ב"הראב הצואת
.

The National Center on Addiction and Substance Abuse

at Columbia University (CASA)

 םיפתתשמה תועוצקמה לכ תא דגאמה "הלועפו הבשחמ" לש ידוחיי רגאמ

,היגולויצוס ,תרושקת ,האופר) ותעינמל המחלמבו םימסב שומישה רקחמב

.(דועו ...ךוניח ,רוטיש ,טפשמ
.


       ןויד תוצובק

Usenet (תילגנא) talk.politics.drugs, uk.politics.drugsalt.drugs.culture, alt.drugs.crackalt.drugs, alt.drugs.abusealt.support.addiction, alt.recovery.addiction,


םירפס

,יפסכ עושוהי \ טפשמו הפיכא ,חוקיפ ,תוינידמ - םינכוסמ םימס

תוריקחה ףגא שארו ןיעידומ תקלחמ שאר רבעב ,רבחמה \ 1996 ,רמת 'צוה

ימלוע רחסמ הז ללכבו אשונה לש םיטביה תבר הריקס איבמ ,הרטשמב

תריקס ןכו לארשיב השינעה תוינידמ ,םימס ילטרקו עשפ ינוגרא ,םימסב

.םימסב שומישה לש היצזילרבילה תלאשל סחיב תודמעו תורפס
.

1995 ,ןוחטבה 'שמ 'צוה ,ןירג דוד :ךרוע \ תויעבו תולאש ,תודבוע - םימס

שומיש  ,םתעפשהו םתוהמ - םייביטקאוכיספ םירמוח  :םינינעה ןכותמ

שומישה תייעב םע תודדומתה ,הרבחהו טרפה תמרב לוהוכלאבו םימסב

.ןכדועמו יעוצקמ רפס       .לארשיב םימסב
.

,ןמכייט ריאמ \ תישונא תוגהנתהו םימס ,לוהוכלא - רחא םלועב תויחל

.הצממו ףיקמ ,יביטמרופניא   \ 1989 ,א"ת תטיסרבינוא - תומר 'צוה
.

\ רעונ ינב ברקב םימסב הערל שומישה תעינמל תינכות - שארב םימס

1988 ,א"ת תטיסרבינוא - תומר 'צוה ,דעיבא והימריו ןמזור לכימ
.

,ןוטס'גדוה.ר ,ןוסרטפ.ר ,הפי.ג \תובושתו תויעב תועפות - תורכמתה

המרב יביטמרופניא רפס  \ (1980ב תילגנאב אצי) 1984 ,רשילא תאצוה

.שפנ לכל הווש
.

םע רבחמה לש ותודידי תורוק ,זרא 'צוה ,גרבספסוי ךורב \ ןומד ןולמ

םלועל רהוצ  .ןאכ םיבלושמ ונמוימ םיעטקש ,םימסל רוכמ ,זבלא ק'ז

תוחלצה ,תובזכאו תווקת ,םימודמד לש םלוע ,רהוסה יתבו םימסה

.תונולשכו
.


 טע יבתכ

(02-5675939) םימסב המחלמל תושרה לש יתפוקת םוסרפ - שגד םימס

.יעדמו יטסיטטס ינינע עדימ דצב תושרה תויוליעפ לע םיחוויד ובו
.

םימסב המחלמל תושרה לש עדימ תרבוח - לארשיב םיצופנה םימסה

  םיצופנה םימסה תודוא בוט םוכיס   .1990-מ לארשי תרטשמו

,שומיש יכרד ,םדאה לע תועפשה ,רוצי ,ירוטסיה עקר :םינוש םיטביהמ

(02-5675939 תושרב גישהל) לארשיבו םלועב בצמ תנומת ,הצפהו קוויש
.

(-; שדח לכ ןיא םייתניב)  ?שדח המ

ישומיש עדימ

הפיחב לופיטו העינמ יתוריש

8513115
8523917

26 ןפגה 'חר

לש ללוכ םואית

םימסב קבאמה תולועפ

תינפיחה תושרה

םימסב המחלמל

8520950
8523382

26 ןפגה 'חר

 םוי לופיטו זופשא

ןוחבא זכרמ

מ"במר יאופר 'רמ

8644059
8677871

ןמש ףוח ,45 ריפוא 'חר

םימס יעגפנב לופיט

ןודתמ תועצמאב

תואירבה דרשמ

8628314

12 ןיטנובל 'חר

םימס יעגפנל עויס

לופיטל הדיחיה

םימס יעגפנב

8517526
8524375

24 הילצרה 'חר

 העינמ ,הרבסה תוינכת

ילמרופ יתלבה ךוניחב לופיטו

 הקלחמה

רעונ םודיקל

8666543

 4 הרובד 'חר

 רעונ ינבב לופיטו העינמ ,הרבסה

 םס-לא תדוגא

8380816
8228347
8239413

 דוד הונ ,6 טפשוהי

זפ הונ ,38 ילמרכ תביטח

ףסוי הונ ,1 שאשמ ברה

 תוחפשמל הכרדהו עויס ,ץועי

 ץועי ידקומ

החוורה ףגא

8353606
8353637

םיאיבנה לדגמ ,2 ירוכ

יצועי יגולוכיספ תורש - י"פש

 ךוניחה 'שמ

8620972

 םיאיבנה לדגמ ,2 ירוכ

תואצרהו םיטרס ,הרבסה ירמוח

הרבסהה זכרמ

 


 

:הבישח ינוויכו תולאש 

?תורכמתהל םימרוג םימסה ךיאו תורכמתה יהמ

?תורחא תופורתל םימס ןיב לדבהה המ

?חומה לע םימסה םילעופ ךיא

?םינכוסמ "םילק םימס" םאה

?םימסב ישפוח שומיש ריתי אל קוחהש המל

?םימסב שומישה לש יתרבחה קזנה המ

?םימסב שומיש וריתהש תונידמ לש ןויסנה המ

?םימסב שמתשהל וליחתה יתמ

?םיאב םה הייסולכוא הזיאמ ,םירוכמה םה ימםימסב המחלמל תינפיחה תושרה
04-8513115  ,הפיח 26 ןפגה
edu_cat@hotmail.com


חור ראשו טנרטניא   -   ןמטוג יבור              :ךרוע