שאלונים לנבחנים בבתי הספר העבריים

לצפייה במיקוד של שאלון, לחץ על מספר השאלון שבו אתה מעוניין

 

שם השאלון

מס' השאלון

מס' יחידות הלימוד

אזרחות

אזרחות

034103

1 יח"ל

אזרחות, לעולים חדשים

913131

1 יח"ל

אזרחות (לחינוך החרדי)

אזרחות (לבתי"ס עצמאיים)

034101

1 יח"ל

אמנות

תולדות האמנות והבנתה

934631

3 יח"ל

אנגלית

אנגלית, שאלון א'

016102

(Module A)

אנגלית, שאלון ב'

016103

(Module B)

אנגלית, שאלון ג'

016104

(Module C)

אנגלית, שאלון ד'

016105

(Module D)

אנגלית, שאלון ה'

016106

(Module E)

אנגלית, שאלון ו'

016107

(Module F)

אנגלית, שאלון ז'

016108

(Module G)

אנגלית, בחינה בע"פ

016111

(על פי מודל הצבירה: ברמת 3 יח"ל)

אנגלית, בחינה בע"פ

016112

(על פי מודל הצבירה: ברמת 5-4 יח"ל)

אנגלית, מיומנויות התרגום

016201

2 יח"ל

ביולוגיה

ביולוגיה

043001

חלק מבחינת 5 יח"ל

ביולוגיה

043002

חלק מבחינת 5 יח"ל

ביולוגיה

043003

חלק מבחינת 5 יח"ל

ביולוגיה

920601

2 מתוך 3 יח"ל

ביולוגיה

920231

3 יח"ל (לנבחני משנה בלבד)

גאוגרפיה

גאוגרפיה (א"י והמזה"ת)

057203

2 יח"ל

גאוגרפיה (חבלית ונושאית)

057106

1 יח"ל

גאוגרפיה (חבלית ונושאית)

057202

2 יח"ל

גאוגרפיה (חבל ארץ שלא נלמד)

057102

1 יח"ל

הבעה עברית

ידיעת הלשון והבעה

011104

1 יח"ל

חיבור עברי

905031

1 יח"ל

עברית: הבנה, הבעה ולשון, שאלון א'

011107

1 יח"ל

עברית: הבנה, הבעה ולשון, שאלון ב'

011108

1 יח"ל

הבנה והבעה

011202

2 יח"ל (רק לנבחנים ברמת 3 או 4 יח"ל)

עברית: הבנה, הבעה ולשון, שאלון א'

לעולים חדשים

011105

1 יח"ל

עברית: הבנה, הבעה ולשון, שאלון ב'

לעולים חדשים

011106

1 יח"ל

ידיעת הלשון והבעה (לבתי"ס עצמאיים)

011103

1 יח"ל

חיבור עברי (לבתי"ס עצמאיים)

013101

1 יח"ל

היסטוריה

היסטוריה – לימודי חובה – חלק א

022105

1 יח"ל

היסטוריה – לימודי חובה – חלק ב

022106

1 יח"ל

היסטוריה

022209

2 יח"ל  (השלמה לרמת 5 יח"ל בלבד)

היסטוריה

022303

3 יח"ל  (השלמה לרמת 5 יח"ל,

            לנבחני משנה בוגרים בלבד)

היסטוריה לעולים חדשים

022208

2 יח"ל

היסטוריה (כולל תע"י, לבי"ס דתי)

תולדות עם ישראל (לבי"ס דתי)

029107

1 יח"ל     יחידות ו'+ט'

              (על פי המתכונת החדשה)

תולדות עם ישראל (לבי"ס דתי)

029106

יחידה י' (על פי המתכונת החדשה)

תולדות עם ישראל (לבי"ס דתי)

לעולים חדשים

029109

1 יח"ל     יחידות ו'+ט'

              (על פי המתכונת החדשה)

תולדות עם ישראל (לבי"ס דתי)

לעולים חדשים

029108

1 יח"ל     יחידה י'

              (על פי המתכונת החדשה)

חינוך גופני

חינוך גופני

041301

3 יח"ל

חינוך גופני

041101

1 יח"ל (השלמה לרמת 5 יח"ל)

חקלאות

חקלאות: תחום בעלי חיים

046201

2 יח"ל

חקלאות: תחום צומח

046205

2 יח"ל

ידיעת העם והמדינה (לחינוך החרדי)

תולדות עם ישראל (לבתי"ס עצמאיים)

030201

2 יח"ל

יהדות

דינים

004201

2 יח"ל (כחלק מרמת 5 יח"ל)

מחשבה ומוסר

004305

3 יח"ל (כחלק מרמת 5 יח"ל)

יהדות (לבתי"ס עצמאיים)

932631

3 יח"ל

כימיה

כימיה

918651

3 יח"ל

כימיה

037201

2 יח"ל  (רק כהשלמה מֿֿ3 יח"ל

            לֿֿ5 יח"ל)

כימיה, לתלמידים הנבחנים

במעבדה אנליטית או במעבדת חקר

 

037202

2 יח"ל  (רק כהשלמה מֿֿ3 יח"ל

            לֿֿ5 יח"ל)

כימיה, לתמידים הנבחנים

במעבדת חקר

 

037203

2 יח"ל  (רק כהשלמה מֿֿ3 יח"ל

            לֿֿ5 יח"ל)

לימודי ארץ ישראל וארכאולוגיה

לימודי ארץ ישראל

012113

1 יח"ל (יחידת בסיס חובה)

לימודי ארץ ישראל

012114

1 יח"ל (שאלון חובה לרמת 5 יח"ל)

מדעי החברה

סוציולוגיה

065202

2 יח"ל

סוציולוגיה

065102

1 יח"ל

כלכלה

931491

2 יח"ל

כלכלה

063101

1 יח"ל

מדע המדינה

931391

2 יח"ל

מדע המדינה

066101

1 יח"ל

פסיכולוגיה

069201

2 יח"ל

פסיכולוגיה

069102

1 יח"ל

שיטות מחקר במדעי החברה (מתודולוגיה)

931177

1 יח"ל (השלמה לֿֿ5 יח"ל, לנבחני משנה בלבד)

מדעי החיים והחקלאות

מדעי החיים והחקלאות

044001

1 יח"ל (חלק מרמת 3 יח"ל)

מדעי החיים והחקלאות

044202

2 יח"ל

מדעי החיים והחקלאות

044105

1 יח"ל (חלק מבחינת 2 יח"ל)

מדעי המחשב

מדעי המחשב ב'

899205

2 יח"ל (השלמה לֿֿ5 יח"ל)

מדעי המחשב א'

899222

2 יח"ל

יסודות המחשב

899122

1 יח"ל

מדעי הסביבה

מדעי הסביבה, מושגים ועקרונות

064205

2 יח"ל

מדעי הסביבה, התמחות והעמקה

064105

1 יח"ל

מחשבת ישראל (לבי"ס כללי)

מחשבת ישראל (לבי"ס כללי)

039101

1 יח"ל

מחשבת ישראל (לבי"ס דתי)

מחשבת ישראל

038108

1 יח"ל

מחשבת ישראל

038106

1 יח"ל (השלמה לרמת 2 יח"ל)

מתמטיקה

מתמטיקה, שאלון א'

035001

 

מתמטיקה, שאלון ב'

035002

 

מתמטיקה, שאלון ג'

035003

 

מתמטיקה, שאלון ד'

035004

 

מתמטיקה, שאלון ה'

035005

 

מתמטיקה, שאלון ו'

035006

 

מתמטיקה, שאלון ז'

035007

 

ספרות עברית וכללית (לבי"ס כללי)

ספרות עברית וכללית (לבי"ס כללי)

904441

2 יח"ל

ספרות עברית וכללית (לבי"ס כללי)

008205

2 יח"ל (השלמה לרמת 5 יח"ל)

ספרות עברית וכללית (לבי"ס כללי),

לעולים חדשים

 

904041

 

2 יח"ל

ספרות עברית וכללית (לבי"ס כללי)

008302

3 יח"ל

ספרות עברית וכללית (לבי"ס דתי)

ספרות עברית וכללית (לבי"ס דתי)

009111

1 יח"ל

ספרות עברית וכללית (לבי"ס דתי)

009112

1 יח"ל (השלמה לֿֿ2 יח"ל)

ספרות עברית וכללית (לבי"ס דתי)

904111

אין מיקוד

ספרות עברית וכללית (לבי"ס דתי), בחינה בע"פ

009201

2 יח"ל (השלמה לֿֿ5 יח"ל)

ספרות עברית וכללית (לבי"ס דתי), לעולים חדשים

009102

1 יח"ל

ספרות עברית וכללית (לבי"ס דתי), לעולים חדשים

009103

1 יח"ל (השלמה לֿֿ2 יח"ל)

ספרות עברית וכללית (לחינוך החרדי)

ספרות (לבתי"ס עצמאיים)

904081

2 יח"ל

ערבית (לבי"ס עברי)

ערבית (לבי"ס עברי)

019102

1 יח"ל

ערבית (לבי"ס עברי), בחינה בע"פ

019102

1 יח"ל

ערבית (לבי"ס עברי)

019204

2 יח"ל (השלמה לֿֿ3 יח"ל)

ערבית (לבי"ס עברי)

019103

1 יח"ל (השלמה מֿֿ3 יח"ל לֿֿ4 יח"ל)

ערבית (לבי"ס עברי)

019205

2 יח"ל (השלמה מֿֿ3 יח"ל לֿֿ5 יח"ל)

ערבית (לבי"ס עברי)

019106

1 יח"ל (השלמה מֿֿ4 יח"ל לֿֿ5 יח"ל)

ערבית (לבי"ס עברי), בחינה בע"פ

019205

2 יח"ל (השלמה מֿֿ3 יח"ל לֿֿ5 יח"ל)

ערבית (לבי"ס עברי), בחינה בע"פ

019106

1 יח"ל (השלמה מֿֿ4 יח"ל לֿֿ5 יח"ל)

עולם הערבים והאסלאם

019104

1 יח"ל

עולם הערבים והאסלאם

019105

1 יח"ל

פיזיקה

פיזיקה (חשמל ומגנטיות)

917521

לנבחנים ברמת 5 יח"ל

פיזיקה (מכניקה)

917531

לנבחנים ברמת 5 יח"ל

פיזיקה (קרינה וחומר)

036541

לנבחנים ברמת 5 יח"ל

פיזיקה (מעבדת חקר)

917554

לנבחנים ברמת 5 יח"ל

פיזיקה (שאלון חקר)

917555

לנבחנים ברמת 5 יח"ל (לנבחני משנה בלבד)

פיזיקה

917091

3 יח"ל

פיזיקה

036101

1 יח"ל

צרפתית

צרפתית

017101

1 יח"ל

צרפתית

017201

2 יח"ל (רק כהשלמה לרמת 3 יח"ל)

צרפתית

017102

1 יח"ל (רק כהשלמה לֿֿ4 יח"ל)

צרפתית

017103

1 יח"ל (רק כהשלמה לֿֿ5 יח"ל)

רוסית

רוסית

585502

5 יח"ל

רוסית

585301

3 יח"ל

תורה שבע"פ (לבי"ס כללי)

תושבע"פ (לבי"ס כללי)

007101

1 יח"ל

תושבע"פ (לבי"ס כללי)

007201

2 יח"ל (רק כהשלמה לֿֿ3 יח"ל)

תורה שבע"פ (לבי"ס דתי)

תושבע"פ: דינים ומבוא

005203

1 יח"ל (לנבחנים ברמת 3 יח"ל)

תושבע"פ: דינים ומבוא

005102

1 יח"ל (לנבחנים ברמת 5 יח"ל)

תושבע"פ: משנה א'

005101

1 יח"ל

תושבע"פ: משנה ב'

005103

1 יח"ל

תושבע"פ: לקט מצוות

005108

1 יח"ל

תושבע"פ: דיני אישות ומשפחה

005105

1 יח"ל

תיאטרון

אמנות התיאטרון

051201

2 יח"ל (השלמה לרמת 3 יח"ל או 5 יח"ל)

תלמוד (לבי"ס דתי)

תלמוד: דינים בהעמקה ומבוא לתושבע"פ

006104

1 יח"ל (לנבחנים ברמת 5 יח"ל)

קטע שלא נלמד

006001

אין מיקוד

תנ"ך (לבי"ס כללי)

תנ"ך (לבי"ס כללי)

001203

2 יח"ל  (על פי המתכונת החדשה)

תנ"ך (לבי"ס כללי)

001104

1 יח"ל  (על פי המתכונת החדשה)

תנ"ך (לבי"ס כללי)

001105

1 יח"ל (שאלון השלמה לרמת 5 יח"ל)

            (על פי המתכונת החדשה)

תנ"ך (לבי"ס כללי), לנבחני משנה בלבד

001102

יחידת הלימוד החמישית

תנ"ך תנ"ך (לבי"ס כללי), לעולים חדשים

900161

2 יח"ל

 

תנ"ך (לבי"ס דתי)

תנ"ך (לבי"ס דתי), ידע ובקיאות

002104

1 יח"ל  (על פי המתכונת החדשה)

תנ"ך (לבי"ס דתי)

002211

2 יח"ל (על פי המתכונת החדשה)

תנ"ך (לבי"ס דתי)

002212

2 יח"ל (השלמה לֿֿ5 יח"ל)

            (על פי המתכונת החדשה)

תנ"ך (לבי"ס דתי)

002213

2 יח"ל (השלמה לֿֿ3 יח"ל)

תנ"ך (לבי"ס דתי)

002214

2 יח"ל (השלמה לֿֿ3 יח"ל)

תנ"ך (לבי"ס דתי), לעולים חדשים

900401

2 יח"ל

תנ"ך (לבי"ס דתי), לעולים חדשים

900411

1 יח"ל

תנ"ך (לחינוך החרדי)

תנ"ך (לבתי"ס עצמאיים)

900421

3 יח"ל

תנ"ך (לבתי"ס עצמאיים), א'

003201

2 יח"ל (רק כהשלמה לֿֿ5 יח"ל)

תנ"ך (לבתי"ס עצמאיים), ב'

003202

2 יח"ל (רק כהשלמה לֿֿ5 יח"ל)

 

שאלונים לנבחנים בבתי הספר הערביים ובבתי הספר הדרוזיים

نماذج امتحانات للممتحَنين في المدارس العربية وفي المدارس الدرزية

للاطّلاع على تركيز النموذج الذي تريده، اضغط على رقمه
اسم نموذج الامتحان

رقم النموذج

عدد الوحدات التعليمية

اللغة العبرية للمدارس العربية

הבעה עברית וספרות א'

014201

2

דקדוק וספרות ב'

014202

2

ספרות ג'

014101

1

اللغة العبرية للمدارس الدرزية

עברית

907531

3

עברית

907541

1

اللغة الإنجليزية

اللغة الإنجليزية، النموذج "أ"

016102

Module A

اللغة الإنجليزية، النموذج "ب"

016103

Module B

اللغة الإنجليزية، النموذج "جـ"

016104

Module C

اللغة الإنجليزية، النموذج "د"

016105

Module D

اللغة الإنجليزية، النموذج "هـ"

016106

Module E

اللغة الإنجليزية، النموذج "و"

016107

Module F

اللغة الإنجليزية، النموذج "ز"

016108

Module G

اللغة الإنجليزية، امتحان شفهي

016111

(حسب موديل التجميع في مستوى 3 وحدات)

اللغة الإنجليزية، امتحان شفهي

016112

(حسب موديل التجميع في مستوى 4 وَ 5 وحدات)

اللغة الإنجليزية، مهارات الترجمة

016201

2

اللغة العربية للمدارس العربية

اللغة العربية

910331

3

اللغة العربية، الوحدة الثانية في الأدب

910141

1

اللغة العربية، القواعد والبلاغة "ب"

910151

1

اللغة العربية، الوحدة الثالثة في الأدب

910161

1

اللغة العربية للمدارس الدرزية

اللغة العربية

910431

3

اللغة العربية

910401

1

التاريخ للمدارس العربية

تاريخ العرب والشرق الأوسط

913431

1

التاريخ

911551

1

التاريخ

911561

1

التاريخ

911571

1

التاريخ

911581

1

التاريخ للمدارس الدرزية

التاريخ

911321

2

التاريخ

501201

2

العلوم الاجتماعية للمدارس الدرزية

العلوم الاجتماعية

913401

1

التراث الدرزي

التراث الدرزي

913511

1

الدين الإسلامي للمدارس العربية

الدين الإسلامي

910661

1

الدين الإسلامي

074501

5

الدين المسيحي للمدارس العربية

الدين المسيحي

027101

1

المدنيات للمدارس العربية والدرزية

المدنيات

024101

1

الرياضيات

الرياضيات، النموذج "أ"

035001

 

الرياضيات، النموذج "ب"

035002

 

الرياضيات، النموذج "جـ"

035003

 

الرياضيات، النموذج "د"

035004

 

الرياضيات، النموذج "هـ"

035005

 

الرياضيات، النموذج "و"

035006

 

الرياضيات، النموذج "ز"

035007

 

الفيزياء

الفيزياء (كهرباء ومغناطيسية)

917521

لطلاب 5 وحدات تعليمية

الفيزياء (ميكانيكا)

917531

لطلاب 5 وحدات تعليمية

الفيزياء (الأشعّة والمادّة)

036541

لطلاب 5 وحدات تعليمية

الفيزياء (مختبر بحث)

917554

لطلاب 5 وحدات تعليمية

الفيزياء (نموذج بحث)

917555

لطلاب 5 وحدات تعليمية، لممتحَني الإعادة فقط

الفيزياء

917091

3

الفيزياء

036101

1

الكيمياء

الكيمياء

918651

3

الكيمياء

037201

2 (تكملة من 3 إلى 5 وحدات تعليمية فقط)

الكيمياء (للطلاب الذين يمتحنون في المختبر التحليلي أو البحث)

037202

2 (تكملة من 3 إلى 5 وحدات تعليمية فقط)

الكيمياء (للطلاب الذين يمتحنون في مختبر البحث)

037203

2 (تكملة من 3 إلى 5 وحدات تعليمية فقط)

التربية البدنية

التربية البدنية

041301

3

التربية البدنية

041101

1 (تكملة لمستوى 5 وحدات تعليمية)

علم الحاسوب

علم الحاسوب "ب"

899205

2

علم الحاسوب

899222

2

أسس الحاسوب

899122

1

علم الأحياء والزراعة

علم الأحياء والزراعة

044001

1 (جزء من مستوى 3 وحدات تعليمية)

علم الأحياء والزراعة

044202

2

علم الأحياء والزراعة

044105

1 (جزء من امتحان وحدتين تعليميتين)

الزراعة

الزراعة: مجال الحيوان

046201

2

الزراعة: مجال النبات

046205

2

علوم البيئة

علوم البيئة، مصطلحات ومبادئ

064205

2

علوم البيئة، تخصّص وتعمّق

064105

1

العلوم الاجتماعية

علم الاجتماع

065202

2

علم الاجتماع

065102

1

الاقتصاد

931491

2

الاقتصاد

063101

1

العلوم السياسية

931391

2

علم النفس

069201

2

طرق البحث في العلوم الاجتماعية (المنهجية في العلوم الاجتماعية)

931177

1 (تكملة لِـ  5 وحدات تعليمية، لممتحَني    الإعادة فقط)

الجغرافية

الجغرافية (أرض إسرائيل والشرق الأوسط)

057203

2

الجغرافية (إقليمية وموضوعية)

057106

1

الجغرافية (إقليمية وموضوعية)

057202

2

الجغرافية (إقليم لم يُدرس)

057102

1

البيولوجيا

 

البيولوجيا

043001

043002

043003

 

3 من 5 وحدات تعليمية

البيولوجيا

 

920601

920231

2 من 3 وحدات تعليمية

3 ، لممتحَني الإعادة فقط